یاد باد آن رعشه های عاشقی

انتظار و بوسه های عاشقی

آن نگه ها و تپیدن های دل

مستی و آن گریه های عاشقی

با صفا و صدق و با مهر و وفا

گم شدن در واژه های عاشقی

زیر باران هر دو در آغوش هم

همچو موج بر شنانه ای عاشقی

لحظه ها با هم ولی در انتها

یاد از آن ناگفته های عاشقی

با تن و جان ودلم آغشته شد

قهر و ناز و عشوه های عاشقی

با همه رسوایی و آشفتگی

جان فدای لحظه های عاشقی

بعد ما یادی ز ما ای عاشقان

در میان لاله های عاشقی

نمایش تعداد مطالب
3167