به خاطر تو از تو هم گذشتیم

فقط به یاد عشق تو نشستیم

به پای عهد خوبمون تو سینه

چه توبه ها ز می که ما شکستیم

گذشتیم و شکستیم و نشستیم

امید دل به دیدن تو بستیم

بجز دو چشمون قشنگ مستت

دل به امید دیگری نبستیم

مگوی راز تو شد این اشک ما

ز صد تله ، بحق ک ما بجستیم

نمایش تعداد مطالب
3170