عاشقی ساز نوا را ساز کرد 

نغمه ای با سوز دل آغاز کرد 

در دل تاریکی شب های تار 

خاطر خسته دلان را ناز کرد

از طنینش روح هر شیدا دلی 

از زمین بر آسمان پرواز کرد 

حالتی آمد که نتوان گفتنش 

سوز خوددر جان ما چون راز کرد

چون برون شد روح از زندان تن 

بهر جان درهای بسته باز کرد

 

نمایش تعداد مطالب
3195