گسستی عهد و پیمان را مرا در خود فنا کردی 

مرا با خود به این ره با جهانی غم ، رها کردی

بریدی رشته ی وصلت به تیغ قهر هجرانت

مرا با رنج تنهایی این ره آشنا کردی

دی این ره همسفر با من دلیل رفتنم بودی 

مگر جانا ندانتستی که خود از ما جدا کردی ؟

به اندوه و غم باران به پشت میلۀ زندان 

به بوی خاک بعد از آن قسم ، ترکم چرا کردی؟

 

نمایش تعداد مطالب
3194