بدو تولد ما ، آغاز یک فسیلست 

کان را نهایت آخر ، در خاک ها گسیلست

رویای پوچ ماندن در ماروای هستی 

در دوزخ و بهشت و در آب سرسبیلست

بدو تولد ما ، رویای پوچ بودن 

آغاز یک فسیل و رفتن به یک گسیلست

 

نمایش تعداد مطالب
3169