گرد غم ، رخسار ما را تیره کرد

هر چه با ما کرد ، عشق خیره کرد

عقل و هوشم را ربود و عاقبت 

حکم خود را بر وجودم چیره کرد 

چون چنینم واله و شیدا بدید

رفت و آهنگ و بنای دیره  کرد

چیره کرد و دیره کرد و تیره کرد 

در مقام عشق ما را خیره کرد

 

نمایش تعداد مطالب
3176