ما در رهت ای یار ، جفا را نشناسیم 

سرمست وفاییم و خطار را نشناسیم

ای بی خبر از لذت آشفتگی ما 

بیهوده چه لافی ؟ که خدا را نشناسیم

این کعبه و سجاده و تسبیح ، جمادست 

ره در حرمش جز به صفا را نشناسیم

 

نمایش تعداد مطالب
3173