بر صلیب عشق باید جان سپرد

جان خود را در ره جانان سپرد

بهر رندی یا نگاهی یا مهی 

عاشقانه جان به این و آن سپرد

 

نمایش تعداد مطالب
3164