طنین موج ساحل ها صدای درد دریاهاست

صدای درد دریاها ، نوایش موج بی پرواست

زبان قادر دریا به ما گوید به صد آوا

که در قعر و دل دریا ، چه آشوب و چه غوغاهاست

 

نمایش تعداد مطالب
3177