دیده ام در سوگ یاران عمر بدفرجام را 

تا ابد نفرین کنم آغاز و این انجام را 

در جنین خون خوردم و عمری کنون خون جگر

شرم کن ساقی دگر بشکن تو این بدجام را

 

نمایش تعداد مطالب
3163