به از راستی در جهان پیشه نیست 

نژاده بجز گوهر ریشه نیست

چه گویی سخن از کی و خسروان

که شیری مگر در دل بیشه نیست

 

نمایش تعداد مطالب
3168