ز کوچ آشنایان در دل خاک 

بشستم دست خود از دیر ناپاک

به کوی میکده افتان و خیزان 

رود خون دل از این سینه ی چاک

 

نمایش تعداد مطالب
3181