دلم تنگه برای بودن تو

برای خوندنا و موندن تو

توُ دریای نگات چشمو گشودن

رو ابرا رفتن و پر رو گشودن

گذشتن از همه دنیای خاکی

دمی رفتن به ژرفاهای پاکی

زلبهات زندگی ها رو چشیدن

چو موهایت پریشونی کشیدن

تو تاریکی شدن با تو به رؤیا

هراسان از مترسک های دنیا

بی تو تا زنده هستم ، می پرستم

تورا هر جا که باشم ، می پرستم

تو ابیات پشنگی در غزل ها

تویی زیباتر از حتی مثل ها 

نمایش تعداد مطالب
3166