خورشید

روشنایی

و 

بیداری؛

هوای تازه

و

رهایی

آن پرنده‌ای که

از آن سوی ابرها

آمده بود،

نوید می‌داد و امید،

آری . او

آن نورها را دیده بود.

 

 

 

 

نمایش تعداد مطالب
3174