بیا ای مهربان

ای یاور

بیا

تا رنج هستی را

به درد عشق بزراییم

نوای بودن خود را

 

به چنگ عشق بسرائیم

نمایش تعداد مطالب
3182