ترا چون جان شیرین دوست دارم

ترا همچون شکوه آسمان‌ها

ترا همچون کبوترهای عاشق

ترا چون حس خوب زیر باران

ترا همچون اقاقی، همچو لاله

ترا همچون شبی غرق ستاره

ترا همچون خدای بی‌نهایت

ترا همچون خدای بی‌نهایت

ترا همچون طلوعی از پس شب

ترا در سینه و در یاد و در دل

ترا هرجا که باشی دوست دارم

ترا چون بوسه‌های عاشقانه

ترا همچون دعاهای شبانه

ترا چون شعر حافظ در دل شب

ترا همچون سرود و چون ترانه

ترا همچون ترنم‌های باران

که ریزد بر در و بر بام خانه

ترا همچون شکوه عشق فرهاد

ترا چون جان شیرین دوست دارم

 

نمایش تعداد مطالب
3184