آينده از آن مردماني است که گذشته خود را مي شناسند.

 

ای مردم ایران ، خدا یار شما باد

                                    جان ها همه در راه پر ز فدا باد

با خصم بگویید که بر خاک دلیران

                                    پا گر بنهی نیز همه راه خطا باد

از جنبش ما پرچم ایران وطن ما

                                 تا هست نفس سایۀ آن همچو هما باد

این مهد دلیران همه در سایه ی شیران

                                        از بهر شما هموطنان جای صفا باد

مهرست و مروت همگی حاصل دانش

                                           باری همه وقت جان شما پر ز وفا باد

                    ایران عزیز خانه ی ما و وطن ماست

                    این خانه ی ما رهگذران ، جای بقا باد

 

نمایش تعداد مطالب
3189