از گِل به دل رسیدن

پهنای شب دریدن

سوسو کنان و سوزان

در نور حق دویدن

چون صبح از لج شب

ناز بتان خریدن

مست از شراب عشق و

با پای سر دویدن

چون حافظ از فراقی چ

زهری به جان چشیدن

سهلست ، گر توانی

خاری زدل کشیدن

 

نمایش تعداد مطالب
3183