رخنه در ایمان ما دارد ، نگاه

هم دل و هم جان ما خواهد ، نگاه

راز این شوریده ی آشفته حال

من ندانم از کجا خواند ، نگاه

یاد او روح و روان عاشقست

دل فقط داند چه ها دارد ، نگاه ؟

تا برد ما را به صحرای جنون

یکّه و مستانه می تازد ، نگاه

بودنش کوتاه و اوصافش بلند

در دو جمله کی رسا باشد ، نگاه ؟

مستی صد جام می آرد به جان

ساقی بی باده را ماند ، نگاه

برق او خورشید و قهرش ظلمتست

کور نابینا کجا داند ،  نگاه ؟

نمایش تعداد مطالب
3196