گوهری در دست طفلانم ، خوشم

یا که زیر پای یارانم ، خوشم

قسمت ما گوشه ی تاجی نشد

در سیاهی نور تابانم ، خوشم

عافیت بر گوهر گنجینه باد

در دل غوغا و طوفانم ، خوشم

وعده ی زیبا فریبی بیش نیست

در کف زشتان پاکانم ، خوشم

نیست با کی از شکستن ها پشنگ

ریز ریز در کوی جانانم ، خوشم

نمایش تعداد مطالب
3192